back2school รับสมัคร2564 รับสมัคร2 รายละเอียดรับสมัคร-1 รายละเอียดรับสมัคร-2 รายละเอียดรับสมัคร-3 รายละเอียดรับสมัคร-4 รายละเอียดรับสมัคร-5 คณะเซอร์ ปรัชญา เอกลักษณ์

วินัยเด่น มีความรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา รู้คุณ

อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564-2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ผู้เรียนมี(ส่งเสริม)ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการด้วยศาสตร์และศิลป์ สานสัมพันธ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

คติพจน์

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

คติพจน์

ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียน ในแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสามแผน คือ
1.แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.แผนศิลป์ภาษา และ 3.แผนสหศิลป์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ชายและหญิง ประจำและไป-กลับ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 036-792-052 และ 081-841-1405 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-16.00น.

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครนักเรียน เรียนเสริมภาคฤดูร้อน 26 เมษายน-14 พฤษภาคม ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ม.3
โดยจัดเรียนเสริมทักษะวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 4 ชั่วโมง และเสริมทักษะความถนัดหรือตามความสนใจ จำนวน 2 ชั่วโมง
หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ 081-841-1405 ในวันและเวลาทำการ

ภาพกิจกรรม

April 11, 2021

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 อำลาสถาบัน : 9 เมษายน 2563

วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวขอบคุณคณะเซอร์ คณะครู แสดงความกตัญญูและความผูกพันธ์ในฐานะโรงเรียนที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ในครั้งนี้ประธานนักเรียนยังได้กล่าวขอบคุณบาดหลวงยอแซฟเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จากนั้นผู้แทนนักเรียนได้มอบของที่ระลึกแสดงความกตัญญูแก่บาดหลวง คณะเซอร์ และคณะครู ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.6 ประสบความสำเร็จในทางเลือกที่ตั้งใจไว้ ขอพระเจ้าอวยพระพร
ภาพกิจกรรม
April 11, 2021

กิจกรรมวันสงกรานต์ : 9 เมษายน 2564

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยเริ่มจากคณะกลองยาวแห่เข้าสู่ลานอัสสัมชัญ จากนั้นคณะครูและผู้แทนนักเรียนได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะเซอร์และครูอาวุโส บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่น
ภาพกิจกรรม
April 10, 2021

วันแห่งความสำเร็จ : 9 เมษายน 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ได้จัดงาน "วันแห่งความสำเร็จ" เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพิกุลกานต์ ที่มีความหมายว่า พิกุลอันเป็นที่รัก และ แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับอนุบาล 3 ที่จะก้าวเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในงานมีการคัดกรองและลงทะเบียนผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมงาน ในพิธีมีการกล่าวขอบคุณจากผู้แทนนักเรียนในหลากหลายภาษา การกล่าวคำปฏิญาณ และการร่วมกันขับร้องเพลง Saint Paul Hymn จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ และนักเรียนที่เรียนดี โดยได้รับเกียรติจากเซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม
April 6, 2021

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ : 6 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 6 เมษายน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันตามกลุ่มสาระต่างๆ โดยมีเซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา เป็นประธานมอบเกียรตบัตรในครั้งนี้ ซึ่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลสามารถดูได้ที่ช่องคอมเมนต์ค่ะ
ภาพกิจกรรม
April 4, 2021

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 : 2 เมษายน 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่จะมาร่วมพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยการเลือกตั้งในปีนี้ได้จัดในรูปแบบของการลดใช้กระดาษเพื่อการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยและความซื่อตรงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนชาวอัสสัมฯในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งค่ะ
ภาพกิจกรรม
April 2, 2021

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ : 1 เมษายน 2564

เวลาบ่ายของวันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยได้ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ลำนารายณ์ และ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทไธสวรรค์ ตั้งแต่การโทรแจ้งเหตุอัคคีภัย หมายเลข 199 การอพยพนักเรียน ครู และบุคลากรไปยังจุดรวมพล การตรวจสอบจำนวนนักเรียนและบุคลากร จากนั้นทางหน่วยกู้ภัยฯ ได้ทำการอบรมสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลผู้อื่นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตอาการบาดเจ็บ การทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ต่อมาทางงานป้องกันได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการดับไฟหากเกิดเหตุฉุกเฉินในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ เช่น การดับเพลิงหากถังแก๊สติดไฟ การใช้ผ้าห่มดับไฟ วิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้องตามลักษณะของเชื้อเพลิง ในการอบรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรครูในโรงเรียนได้เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอัคคีภัยได้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกฝ่ายที่ได้เข้ามาให้ความรู้ในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th