ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 80 ของ /var/www/html/main/modules/counter/counter.lib.inc)

สถานศึกษาต้นแบบด้านการปลูกฝัง พัฒนา ส่งเสริม คุณธรรมและค่านิยมหลักของคนไทยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการปลูกฝัง พัฒนา ส่งเสริม คุณธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมหลักของคนไทยในสถานศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศรัณย์ ตรีคุณ โอกาสเข้ารับรางวัลครูจรรยาบรรณดีเด่น และคุณครูทั้ง 12 ท่านโอกาสเข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ในงาน "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 : 16 มกราคม 2559

หน้า