28เม.ย./17

กิจกรรมวันประกาศผลสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

เซอร์ลูเซีย-อานน์ กิจเจริญ (ผู้อำนวยการ) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 โดยมีเซอร์เอเวอลีน โพธี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
กล้อง 1 | กล้อง 2

17เม.ย./17

ราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ระดับชั้น ราคา
เตรียมอนุบาล 758
อนุบาล 1 1,196
อนุบาล 2 1,243
อนุบาล 3 1,355
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,846
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,981
ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องพิกุล 2,156
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,026
ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องพิกุล 2,324
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,064
ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องพิกุล 2,243
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,973
ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องพิกุล 2,245
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,965
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิกุล 2,820
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,560
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องพิกุล 3,057
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2,797
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องพิกุล 2,858
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,573
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 2,560
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 2,748
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 2,552
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 2,652
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 2,804
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 1,844
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 1,997
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 1,799
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 1,989
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 1,769
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 1,809
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 2,008
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 1,809
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 1,964
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 1,687

หมายเหตุ :
1. ค่าเล่าเรียนของห้องพิกุลและห้องปกติ มีราคาเท่ากัน (แตกต่างเฉพาะค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษบางเล่ม)
2. จำหน่ายหนังสือเรียนตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน 2560 ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-15.00 น. เท่านั้น

15เม.ย./17

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา

คุณพ่อมัทธิว อารี วรศิลป์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา (พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ) ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560

31มี.ค./17

คะแนน O-NET 2559 สูงสุดของโรงเรียน ชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET 2559 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ได้ 100 คะแนนเต็ม

1. เด็กชายเศกสิทธิ์
วรรณโสภณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก
ธรรมวิจินต์
3. เด็กหญิงธัญรดา
เจนจบธรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้คะแนน O-NET 2559 สูงสุดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนน ได้แก่

1. เด็กชายเศกสิทธิ์
วรรณโสภณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก
ธรรมวิจินต์
3. เด็กหญิงธัญรดา
เจนจบธรรม

2. วิชาภาษาไทย ได้ 86 คะแนน ได้แก่

เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ประเสริฐ

3. วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 95 คะแนน ได้แก่
เด็กชายชัยวิชญ์  รัตนวิชัย

4. วิชาวิทยาศาสตร์ ได้ 79.50 คะแนน ได้แก่
เด็กชายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ

และ 5. วิชาสังคมศึกษา ได้ 80 คะแนน ได้แก่
เด็กชายอริญชัย  ค้ำชู
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้คะแนน O-NET 2559 สูงสุดของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. วิชาภาษาไทย ได้ 89 คะแนน ได้แก่
เด็กหญิงปิณฑิรา  ภาษีผล

2. วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 92.8 คะแนน ได้แก่
เด็กชายธน  ขาวบริสุทธิ์

3. วิชาวิทยาศาสตร์ ได้ 76 คะแนน ได้แก่
เด็กหญิงจิดาภา  วิมุติสุนทร

4. วิชาสังคมศึกษา ได้ 82 คะแนน ได้แก่
เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์ชมภู

และ 5. วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 96 คะแนน ได้แก่
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์ชมภู

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้คะแนน O-NET 2559 สูงสุดของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. วิชาภาษาไทย ได้ 85.5 คะแนน ได้แก่
นางสาวอริสรา  รุ่งอินทร์

2. วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 77.5 คะแนน ได้แก่
นายณัฐกมล  ขันตี

3. วิชาวิทยาศาสตร์ ได้ 62 คะแนน ได้แก่
นางสาวพิชญาภา  ขาวบริสุทธิ์

4. วิชาสังคมศึกษา ได้ 55 คะแนน ได้แก่
นางสาวพิชญาภา ขาวบริสุทธิ์

และ 5. วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 73.75 คะแนน ได้แก่
นางสาวพิชญาภา ขาวบริสุทธิ์
23มี.ค./17

คณะครูอบรม STEM Education

คณะครูอบรมเรื่อง “STEM Education” เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดย อาจารย์สุทธิพงษ์ พงษ์วร สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์