ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

โควิด คณะเซอร์ ปรัชญา เอกลักษณ์

วินัยเด่น มีความรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา รู้คุณ

อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
บุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สนองจุดเน้นตามบริบทของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

คติพจน์

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

คติพจน์

ภาพกิจกรรม

October 19, 2020

กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก : 17 ตุลาคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอันตรายจากโรคไข้เลือดออก เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกบ่อยเป็นประจำ พี่ๆระดับมัธยมจึงร่วมกันลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยการหยอดทรายอะเบทบริเวณน้ำขัง เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงลายอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : 12 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ PAX Christi เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากเซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง และเซอร์โอเรเรีย วาปีเตา มาเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรม บรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนด้วยการทำความสะอาดห้องเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนด้วยการทำความสะอาดห้องเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ PAX Christi เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีบาทหลวง คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี
เริ่มพิธีด้วยวจนพิธีกรรม นำโดยบาทหลวงเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จิตตาธิการโรงเรียน จากนั้นประธานในพิธีถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพวงมาลาในนามโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ต่อมาผู้เข้าร่วมพิธี ทำการร้องเพลง “รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง”
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : 9 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่พระนารายร์ราชนิเวศน์ โบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ผ่านมา และได้เรียนรู้ลักษณะของสถาปัตยกรรมในสมัยพระนารายณ์อีกด้วย
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : 9 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่วัดถ้ำกระบอก ซึ่งภายในกิจกรรมนั้น นักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติด การบำบัดของผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัด และได้เรียนรู้การเพาะพันธุ์ต้นไม้อีกด้วย
ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th