back2school รับสมัคร2564 รับสมัคร2 รายละเอียดรับสมัคร-1 รายละเอียดรับสมัคร-2 รายละเอียดรับสมัคร-3 รายละเอียดรับสมัคร-4 รายละเอียดรับสมัคร-5 คณะเซอร์ ปรัชญา เอกลักษณ์

วินัยเด่น มีความรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ

อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม วินัยดี วิถีพอเพียง สง่างามความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริหารสอดคล้องหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

คติพจน์

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

คติพจน์


ตารางเรียนออนไลน์ใหม่

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียน ในแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสามแผน คือ
1.แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.แผนศิลป์ภาษา และ 3.แผนสหศิลป์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ชายและหญิง ประจำและไป-กลับ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 036-792-052 และ 081-841-1405 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-16.00น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 036-792-052 และ 081-841-1405 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-16.00น.

ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขันระบายสี วันต่อต้านยาเสพติดโลก และคัดลายมือ วันสุนทรภู่

paintpaint2
writingwriting2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS รอบ 2 และ 3

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ปีการศึกษา 2563 ทั้งด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับคะแนนสูงสุด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)

ภาพกิจกรรม

May 21, 2021

การประชุมครูออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดการประชุมครูออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อีกทั้งยังร่วมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมมือ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับความรู้มากที่สุดค่ะ สุดท้ายนี้ โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนเราจะร่วมทีมกันผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้
ภาพกิจกรรม
April 11, 2021

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 อำลาสถาบัน : 9 เมษายน 2563

วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวขอบคุณคณะเซอร์ คณะครู แสดงความกตัญญูและความผูกพันธ์ในฐานะโรงเรียนที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ในครั้งนี้ประธานนักเรียนยังได้กล่าวขอบคุณบาดหลวงยอแซฟเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จากนั้นผู้แทนนักเรียนได้มอบของที่ระลึกแสดงความกตัญญูแก่บาดหลวง คณะเซอร์ และคณะครู ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.6 ประสบความสำเร็จในทางเลือกที่ตั้งใจไว้ ขอพระเจ้าอวยพระพร
ภาพกิจกรรม
April 11, 2021

กิจกรรมวันสงกรานต์ : 9 เมษายน 2564

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยเริ่มจากคณะกลองยาวแห่เข้าสู่ลานอัสสัมชัญ จากนั้นคณะครูและผู้แทนนักเรียนได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะเซอร์และครูอาวุโส บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่น
ภาพกิจกรรม
April 10, 2021

วันแห่งความสำเร็จ : 9 เมษายน 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ได้จัดงาน "วันแห่งความสำเร็จ" เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นพิกุลกานต์ ที่มีความหมายว่า พิกุลอันเป็นที่รัก และ แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับอนุบาล 3 ที่จะก้าวเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในงานมีการคัดกรองและลงทะเบียนผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมงาน ในพิธีมีการกล่าวขอบคุณจากผู้แทนนักเรียนในหลากหลายภาษา การกล่าวคำปฏิญาณ และการร่วมกันขับร้องเพลง Saint Paul Hymn จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ และนักเรียนที่เรียนดี โดยได้รับเกียรติจากเซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม
April 6, 2021

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ : 6 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 6 เมษายน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันตามกลุ่มสาระต่างๆ โดยมีเซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา เป็นประธานมอบเกียรตบัตรในครั้งนี้ ซึ่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลสามารถดูได้ที่ช่องคอมเมนต์ค่ะ
ภาพกิจกรรม
April 4, 2021

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 : 2 เมษายน 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่จะมาร่วมพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยการเลือกตั้งในปีนี้ได้จัดในรูปแบบของการลดใช้กระดาษเพื่อการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยและความซื่อตรงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนชาวอัสสัมฯในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งค่ะ
ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th