รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

October 13, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : 9 ตุลาคม 2563

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และไร่ทรัพย์ประยูร เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ต้องมีการสร้างเขื่อน และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ให้สูญไป
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : 9 ตุลาคม 2563

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และไร่ทรัพย์ประยูร เพื่อศึกษาความสำคัญของทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรม
October 9, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : 8 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และไร่ทรัพย์ประยูร เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน
ภาพกิจกรรม
October 9, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : 8 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโบราณสถานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
ภาพกิจกรรม
October 9, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : 8 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่วัดถ้ำกระบอก เพื่อเรียนรู้เท่าทันภัยยาเสพติดและยังได้เรียนรู้การใช้ภูมิปัญญามาสร้างนวัตกรรมอาทิเช่น กระถางจากเศษผ้า จานจากใบตอง เป็นต้น
ภาพกิจกรรม
October 7, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : 6 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยโบราณ และเรียนรู้ถึงสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรอื่น จนเป็นเอกลักษณ์ ทำให้นักเรียนได้นำความรู้ไปพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป
ภาพกิจกรรม
October 7, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : 6 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่ไร่ทรัพย์ประยูรและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี โดยนักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาและประโยชน์ของการสร้างเขื่อน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดน้ำ อีกทั้งนักเรียนยังได้เรียนรู้ถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน หากทุกคนไม่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรม
October 7, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : 6 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่เขื่อนป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และไร่ทรัพย์ประยูร โดยนักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของน้ำ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยดูแลธรรมชาติ
ภาพกิจกรรม
October 7, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : 5 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโบราณสถานและวัตถุโบราณ วัฒนธรรมต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรข้างเคียงในสมัยโบราณ และภูมิปัญญาของคนโบราณ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรักและหวงแหนวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทย
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th