รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

March 17, 2021

นิทรรศการหนังสือ “เก่งวิทย์ ด้วยตัวเอง”

ในสัปดาห์นี้ (15-19 มีนาคม 2564) ทางห้องสมุดโรงเรียนได้จัดนิทรรศการหนังสือ “เก่งวิทย์ ด้วยตัวเอง” มีหนังสือน่ารู้มากมายให้เด็กๆได้อ่านกัน
ภาพกิจกรรม
March 16, 2021

ชมรมทำขนมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ชมรมทำขนมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจในการทำขนมมาเรียนรู้วิธีการตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบอุปกรณ์ที่จำเป็นสูตรการทำต่างๆ โดยเซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการแบ่งปันความรู้ในการทำขนม เพื่อปูพื้นฐานและสร้างอาชีพในอนาคตให้แก่นักเรียนที่สนใจต่อไป
ภาพกิจกรรม
March 16, 2021

พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินห้องเรียนสะอาด : 15 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินห้องเรียนสะอาด โดย เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาดให้แต่ละห้องเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและรักษาความสะอาดสถานที่ส่วนรวม
ภาพกิจกรรม
March 15, 2021

แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบ TEDET : 15 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ได้ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบ TEDET ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยการทดสอบนี้เป็นโครงการสนับสนุนนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาฝึกทักษะคณิต-วิทย์ ให้เก่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยคลังข้อมูลแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2 - ม. 3 จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยการสร้างพื้นฐานพร้อมๆ ไปกับการแก้ไขจุดอ่อน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นรากฐานการศึกษาที่สําคัญ และเป็นคลังความรู้สนับสนุนแหล่งค้นคว้า แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนอีกด้วย
ภาพกิจกรรม
March 15, 2021

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกแบบออนไลน์ : 11 มีนาคม 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการคณะเซอร์ และหัวหน้าฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกแบบออนไลน์ โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการรับตรวจประเมินออนไลน์จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพที่สุด ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ไว้วางใจให้ทางโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่าน
ภาพกิจกรรม
March 14, 2021

กิจกรรมบูรณาการระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 “รากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” : 12 มีนาคม 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในหัวข้อ”รากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”ที่จะปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการดำรงชีวิตแบบพอเพียงในศตวรรษที่ 21 โดยการเข้าฐานการเรียนรู้ต่างๆผ่านการนั่งรถซาฟารีรับชมแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ในกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณร้านรื่นสุขเภสัชท่าหลวง และร้านเกรียงศักดิ์ฟาร์มาซี2ลำนารายณ์ ที่ได้นำไอศครีมมาแจกให้กับเด็กๆในวันนี้
ภาพกิจกรรม
March 13, 2021

กิจกรรมให้ความรู้ “เท่าทันสื่อ…ในศตวรรษที่ 21” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยสื่อสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย : 12 มีนาคม 2564

ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการศึกษาของนักเรียน แต่ในทุกด้านดีนั้นยังมีข้อที่ควรระวังเนื่องจากวิจารณญาณในการตัดสินใจของเยาวชนนั้นยังมีประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) ที่จะสามารถประเมินสื่อที่ได้รับสารมาอย่างรอบคอบ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกคือสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยที่ได้จัดโครงการเพื่อเยาวชนมา ณ โอกาสนี้่
ภาพกิจกรรม
March 12, 2021

กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) ”การละเล่นไทย การละเล่นพื้นบ้าน” : 11 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ใต้อาคารหอพักนักเรียนประจำชาย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) ในหัวข้อ”การละเล่นไทย การละเล่นพื้นบ้าน” ที่ได้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหา ที่ไม่ใช่แค่การเรียนวิชาการจากในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะเรียนรู้ในสาระวิชาผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทย ที่ทั้งสนุกและมีสาระ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
ภาพกิจกรรม
March 12, 2021

แนะแนวการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยา ลำนารายณ์ : 11 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยา ลำนารายณ์ ในการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางในการวางแผนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ ดร.นิรัตน์ ชัยวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา ลำนารายณ์ ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ลำนารายณ์
++++หากโรงเรียนใดมีความสนใจให้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนของท่านทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถติดต่อมาได้ทางเพจโรงเรียน หรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-841-1405 ในวันเวลาราชการ
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th