สาระการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

March 27, 2021

รูปแบบใหม่อาคารปฐมวัย

รูปแบบใหม่อาคารปฐมวัยของน้องๆอนุบาล ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ปกครองในการรับ-ส่งบุตรหลาน ลานจอดรถที่รองรับได้มากขึ้น และสีสันที่สดใสให้น้องอนุบาลได้ตื่นตาตื่นใจ ส่วนภายในอาคารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนั้นรอติดตามเร็วๆ นี้
ภาพกิจกรรม
March 26, 2021

กิจกรรม “สื่อศึกษา…ในศตวรรษที่ 21 “ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 :

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่อาคารอเนกประสงค์ PAX Christi โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้มีการจัดกิจกรรม “สื่อศึกษา...ในศตวรรษที่ 21 “ ชั้นป.5-6 โดยได้ร่วมมือกับ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และ ดีแทค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะให้นักเรียนสามารถเข้าใจโลก Digital รอบๆ ตัว ค้นพบพฤติกรรมเชิงบวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และเคารพซึ่งกันและกันบนโลกออนไลน์ แยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นพฤติกรรมเชิงลบ ความเสี่ยง วลีแห่งการเกลียดชัง และข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ เรียนรู้วิธีการขอความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น อันเป็นทักษะที่สำคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และดีแทค ที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตค่ะ
ภาพกิจกรรม
March 25, 2021

กิจกรรม “สื่อศึกษา…ในศตวรรษที่ 21” นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : 24 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจัดกิจกรรม "สื่อศึกษา...ในศตวรรษที่ 21" โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก DTAC ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายสำคัญของไทยที่ได้จัดโครงการ Safe Internet ขึ้น เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้และทักษะในการปกป้องตนเองในโลกออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆนั้นมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลนั้นยังมีบางส่วนที่ข้อมูลนั้นไม่จริง ดังนั้นทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์และองค์กรสื่อมวลชนคาทอลิกจึงได้เล็งเห็นการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
ภาพกิจกรรม
March 23, 2021

น้องๆ ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆ ม.6 รุ่นที่ 22 พิกุลกานต์

น้องๆ ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆ ม.6 รุ่นที่ 22 พิกุลกานต์ ที่จะก้าวจากรั้วแดงขาว ไปสู่โลกกว้างเพื่อเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในชีวิต ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอให้นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคนประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ได้ตั้งใจ ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ภาพกิจกรรม
March 23, 2021

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมรายการ Power of Love

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมรายการ Power of Love ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยในตอนที่มีชื่อว่า “สื่อศึกษา ในศตวรรษที่ 21” ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์
March 21, 2021

กิจกรรมนำเสนอผลงาน Project Approach แผนกปฐมวัย : 19 มีนาคม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน Project Approach ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก และตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของเด็กๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้นให้เด็กลงมือทำได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านจากแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน และจากที่บ้าน แล้วแสวงหาความรู้ คำตอบจากการสืบค้นข้อมูลด้วยการทดลอง จดบันทึก ทัศนศึกษา สัมภาษณ์ ฯลฯ
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมการนำเสนอโครงการของเด็กๆ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆ
ภาพกิจกรรม
March 19, 2021

กิจกรรมสมโภชนักบุญโยเซฟ : 19 มีนาคม 2564

วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ จัดกิจกรรมสมโภชนักบุญโยเซฟ ศาสนนาม เซอร์โยเซฟินา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ และบาดหลวงยอแซฟ เรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย ขอพระเป็นเจ้าและท่านนักบุญโยเซฟโปรดประทานพระพรและเพิ่มพูนพละกำลังฝ่ายกายและฝ่ายจิต แด่เซอร์โยเซฟินา และบาดหลวงเรืองฤทธิ์ เป็นพิเศษและตลอดไป
ภาพกิจกรรม
March 18, 2021

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษา / พี่ ม.6 แนะนำน้อง ม.3

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยเซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลาได้ให้โอวาทและข้อคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสังคมภายนอกโรงเรียน โดยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลภายนอกตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน อีกทั้งนักเรียนชั้น ม.6 ได้แนะนำน้องๆ ม.3 ในการเลือกสายการเรียนเพื่อศึกษาต่อ และยังแนะนำเทคนิคการเรียนดีให้กับน้องอีกด้วย
ภาพกิจกรรม
March 18, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “คนเก่งระดับประเทศ,ภาค และจังหวัด” โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP , โครงการทดสอบ PRE-ONET ม.ต้น และ PRE-ONET&GAT+PAT ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล "คนเก่งระดับประเทศ,ภาค และจังหวัด" โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP , โครงการทดสอบ PRE-ONET ม.ต้น และ PRE-ONET&GAT+PAT ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th