รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

October 28, 2020

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 : 27 ตุลาคม 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและเนตรนารีมีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่ควร โดยภายในกิจกรรมมีการเข้าฐานต่างๆเพื่อฝึกทักษะ และการทำอาหารรับประทานเอง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของลูกเสือเนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรม
ภาพกิจกรรม | คลิปวีดีโอ
October 27, 2020

กิจกรรมค่ายลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 : 26 ตุลาคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต คุณธรรมจริยธรรมและวินัยที่ดีแก่ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ให้เจริญเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของเด็กๆที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม | คลิปวีดีโอ
October 19, 2020

กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก : 17 ตุลาคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอันตรายจากโรคไข้เลือดออก เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกบ่อยเป็นประจำ พี่ๆระดับมัธยมจึงร่วมกันลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยการหยอดทรายอะเบทบริเวณน้ำขัง เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงลายอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : 12 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ PAX Christi เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากเซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง และเซอร์โอเรเรีย วาปีเตา มาเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรม บรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนด้วยการทำความสะอาดห้องเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนด้วยการทำความสะอาดห้องเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ PAX Christi เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีบาทหลวง คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี
เริ่มพิธีด้วยวจนพิธีกรรม นำโดยบาทหลวงเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จิตตาธิการโรงเรียน จากนั้นประธานในพิธีถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพวงมาลาในนามโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ต่อมาผู้เข้าร่วมพิธี ทำการร้องเพลง “รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง”
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : 9 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่พระนารายร์ราชนิเวศน์ โบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ผ่านมา และได้เรียนรู้ลักษณะของสถาปัตยกรรมในสมัยพระนารายณ์อีกด้วย
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : 9 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่วัดถ้ำกระบอก ซึ่งภายในกิจกรรมนั้น นักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติด การบำบัดของผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัด และได้เรียนรู้การเพาะพันธุ์ต้นไม้อีกด้วย
ภาพกิจกรรม
October 13, 2020

กิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : 9 ตุลาคม 2563

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมใฝ่รู้สู่โลกกว้าง ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และไร่ทรัพย์ประยูร เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ต้องมีการสร้างเขื่อน และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ให้สูญไป
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th