ปรัชญา

มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรม และความรู้

การศึกษา คือชีวิตที่เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที่เป็นอมตะ และชี้นำแนวทางการดำรงชีวิตที่มีวินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะธำรงและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย