มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง