วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สนองจุดเน้นตามบริบทของสถานศึกษา