โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่การบริหารงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม