วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม วินัยดี วิถีพอเพียง สง่างามความเป็นไทย ใสใจสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล