โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สนองต่อจุดเน้นตามบริบทของสถานศึกษา