ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ป ร ะ ก า ศ จำ ห น่ า ย ห นั ง สื อ เ รี ย น
ทางโรงเรียนเปิดจำหน่ายหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2562 หยุดวันอาทิตย์
ตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรม

September 8, 2017

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ : 7-8 กันยายน 2560

ภาพกิจกรรม
September 4, 2017

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ : 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560

พิธีเปิดกอง | กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
September 4, 2017

ภาพกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.6 : 23 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
September 4, 2017

ภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.6 : 22 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 30, 2017

ภาพการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่สอง) : 29 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 29, 2017

ภาพการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันแรก) : 29 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 29, 2017

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ : 25 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 23, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมเพื่อเข้าพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ม.4 ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี : 21-23 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน