รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

March 3, 2021

สะพานบุญ : 27 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเซอร์ บาดหลวงเรืองฤทธิ์ ครูพลมารี และตัวแทนนักเรียน นำสิ่งของที่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนนำมาบริจาคเนื่องในวันมาฆบูชา ไปส่งต่อให้กับผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ขอพระเจ้าโปรดอวยพรและตอบแทนผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน
ภาพกิจกรรม
March 2, 2021

กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้ร่วมงาน : 26 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้จัดกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้ร่วมงานขึ้น เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก ตามหลักคำสอนในศาสนาที่ตนเองนับถือ และเอื้ออาทรผู้อื่น โดยเลียนแบบการดำเนินชีวิตของพระเยซูเจ้าตามคุณค่าพระวรสาร และเพื่อให้ผู้ร่วมงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในโรงเรียน แสดงออกถึงความสามัคคี รู้จักเรียนรู้การแบ่งปันชีวิตทำงานร่วมกัน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นในชีวิตประจำวัน
ภาพกิจกรรม
March 2, 2021

กิจกรรมวันวิชาการ : 1 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยจัดแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ที่มีกิจกรรมน่าสนใจที่หลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศมาร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่กัน ให้ไปถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
ภาพกิจกรรม
February 26, 2021

ภาพกิจกรรมกีฬาสี “พิกุลเกมส์ ครั้งที่ 9 : 25 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี “พิกุลเกมส์ ครั้งที่ 9” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่นักเรียน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยเริ่มจัดการแข่งขันกีฬา ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 กิจกรรมภายในวันนี้มีการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ อาทิเช่น วอลเลย์บอล เป็นต้น อีกทั้งมีการแข่งกีฬาพื้นบ้านที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของครูและนักเรียนอีกด้วย ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมสนับสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมจนเกิดผลสำเร็จขึ้นมา ณ ที่นี้
ภาพกิจกรรม
February 24, 2021

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา : 24 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการแบ่งปันแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะต่างศาสนากัน ก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยภายในกิจกรรมนักเรียนได้ร่วมนำของอุปโภค บริโภคมาร่วมทำบุญกันอย่างคับคั่ง รวมไปถึงเงินบริจาค ยอดรวมทั้งหมด 22,530 บาท ได้นำไปถวายและร่วมทำบุญตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ วัดทุ่งตาแก้ว วัดห้วยดีเลิศ วัดธารีรัฐการาม ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านโมกุล ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนทุกคน ที่ได้ร่วมทำบุญบริจาคมาในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม
February 22, 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบ 325 ปี การก่อตั้งคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย : 16 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองครบ 325 ปี การก่อตั้งคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 เวลา 09:30 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
ภาพกิจกรรม
February 20, 2021

ภาพกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “ASL English camp 2020” : 18-19 กุมภาพันธ์ 2564

ภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งภาษาที่สำคัญในปัจจุบัน ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมกับบริษัท MAKE A WIT จัดกิจกรรม ENGLISH CAMP เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น พร้อมที่จะนำไปใช้ได้จริงต่อไป
ภาพกิจกรรม
January 9, 2021

วันเด็กแห่งชาติ : 9 มกราคม 2564

วันเด็กแห่งชาติ 2564 "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"
ภาพกิจกรรม
January 5, 2021

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ครั้งที่ 2 วันแรก (4 มกราคม 2564)

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของนักเรียนที่ได้พบปะเพื่อนๆ และครูผู้สอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งคุณครูแผนกปฐมวัยได้ร่วมมือกันเตรียมบทเรียนให้แก่น้องๆปฐมวัยอีกด้วย โดยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ยังคงยึดมาตรการป้องกันโควิด 19 เพื่อให้บุคลากรครูได้รับความปลอดภัย และยังคงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th