รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แข่งขันเครื่องร่อนปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แข่งขันเครื่องร่อนปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 26 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
แบบลงคะแนน
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขัน SCI SHOW ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขัน SCI SHOW ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 มิถุนายน -9 กรกฎาคม 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ***
โปสเตอร์
เกณฑ์การแข่งขัน
ใบสมัคร
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1-ม.6 เข้าร่วมแข่งขันการพูดภาษาต่างประเทศ (Impromtu Speech) และการแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee)

ภาษาที่เปิดรับสมัครได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน สามารถกรอกข้อมูลสมัครแข่งขันได้ที่ลิ้งก์นี้
ใบสมัคร
*** เปิดสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้ ***
โปสเตอร์ Impromtu Speech
โปสเตอร์ Spelling Bee
July 2, 2021

ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (ทีมละ 3 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 ท่าน)
*** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2564 ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทุกท่าน ***
*** แข่งขันวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ***
โปสเตอร์กิจกรรม
ใบสมัคร
June 30, 2021

ผลการประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล

ผลการประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล โอกาสฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
ผลการประกวด
June 30, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล ในกิจกรรมประกวดระบายสีภาพนักบุญเปโตรและเปาโล และให้นักเรียนเติมข้อคิดหรือแบบอย่างของท่านนักบุญด้วย
** กำหนดส่ง ภายในวันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 **
** ประกาศผลการประกวด วันที่ 29 มิถุนายน 2564 **
โปสเตอร์กิจกรรม
ภาพระบายสี
June 30, 2021

ความรู้เกี่ยวกับนักบุญเปโตรและเปาโล

ความรู้เกี่ยวกับนักบุญเปโตรและเปาโล

ภาพกิจกรรม

May 19, 2022

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการจาก สมศ.

⚜️🧑👩‍🦰 ภาพบรรยากาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการจาก สมศ. : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ⚜️การตวจเยี่ยม ระยะที่ 2 ในรูปแบบ Site Visit ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565❤️🤍
May 19, 2022

🙏กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา🙏

ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันทำบุญ บริจาค ข้าวสาร อาหารแห้งและปัจจัย เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อนำไปทำบุญที่วัด หนองมนต์น้อย วัดห้วยดีเลิศ วัดทุ่งตาแก้วและช่วยเหลือผู้พิการบ้านโมกุล รวมถึงผู้รอโอกาส
May 9, 2022

🥰😘😍 บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ❤️🤍

เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ได้ให้ปฐมโอวาทแก่คณะนักเรียน และต้อนรับนักเรียนใหม่เข้าสู่รั้วแดง-ขาว
April 26, 2022

✝️☀️ พิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ปัสกา ☀️✝️ สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2 : วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565

April 26, 2022

🔥💦✝️พิธีบูชาขอบพระคุณ วันเสาร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์✝️💦️🔥 ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2 : วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

April 26, 2022

✝️ พิธีระลึกถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้า ✝️ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2 : วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

April 26, 2022

🙏 พิธีบูชาขอบพระคุณ วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 🙏 ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2 : วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565

April 11, 2022

🌴✝️ พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ใบลาน (Palm Sunday) ✝️🌴

ณ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา สาขา 2 (โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์) : วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565
April 11, 2022

🌼กิจกรรมมุทิตาจิตอำลาครูเกษียณ🌼 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ : วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th