เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำความรู้”

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา รู้คุณ”