เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“วินัยเด่น มีความรู้ คู่คุณธรรม”

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ”