รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

January 19, 2022

กิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 3

January 19, 2022

Morning Act : 14 January 2022

January 14, 2022

🙏 กิ จ ก ร ร ม วั น ค รู 🙏

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมวันครู เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม โดยคุณพ่อดอมินิกโก สินธิ์ หนุนทรัพย์ ต่อจากนั้น เซอร์โยเซฟินา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในพิธีวันครู ได้แก่ การอ่านสารวันครู การอ่านบทร้องกรองสดุดีครู การอ่านคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ การกล่าวคำปฏิญาณ และพิธีรับเกียรติบัตร การรับเครื่องราชย์ หน้าพระฉายาลักษณ์ ร.10
January 4, 2022

💉 ครูและผู้ร่วมงาน ตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงานหลังปีใหม่ 💉

วันที่ 4 มกราคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดให้ครูตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงานหลังเทศกาลปีใหม่ ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด
January 4, 2022

ขอบคุณผู้ปกครองมอบไก่แจ้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่โรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบคุณผู้ปกครองของ ด.ญ. ปริตา บำรุงราษฎร์ ชั้นป.1/1 ที่ได้มอบไก่แจ้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่โรงเรียน โดยภายในโรงเรียนได้มีการจัดแหล่งการเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ การปลูกผักการทำการเกษตรต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงที่มา และคุณค่าของอาหาร ลดการเกิดวัฒนธรรมการทิ้งขว้าง(throwaway culture)อันเป็นหนึ่งในเจ็ดประเด็นพระดำริของพระสันตะปะปาฟรังซิส ที่กล่าวถึงว่า "ต้องทำให้คุณค่าและศักดิ์ศรีในบุคคลเป็นศูนย์กลางของโครงการศึกษาทุกโครงการทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อที่จะส่งเสริมลักษณะจำเพาะ ความงดงาม อัตลักษณ์ และความสามารถของเขาในความสัมพันธ์กับผู้อื่น และกับโลกที่อยู่รอบตัว ในขณะเดียวกันก็สอนให้เขาปฏิเสธวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการแพร่วัฒนธรรมการทิ้งขว้าง"
December 27, 2021

💝 พิธีบูชาขอบพระคุณ วันพระคริสตสมภพ สำหรับคุณครูและผู้ร่วมงาน 💝 : วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น.

December 27, 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันพระคริสตสมภพ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. คณะเซอร์ คุณครูและผู้ร่วมงานคาทอลิก ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ วันพระคริสตสมภพ โดยมีคุณพ่อดอมินิกโก สินธิ์ หนุนทรัพย์ เป็นประธาน หลังพิธี มีการเลี้ยงฉลองและเกมบิงโก เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขในเทศกาลแห่งการให้
"ความสุขของผู้ให้ รอยยิ้มของผู้รับ"
December 27, 2021

🎁 ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาสและพิกุลโปรย : 24 ธันวาคม 2564 🎁

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำบุญกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันพิกุลโปรยประจำปีของโรงเรียน สำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมทางโรงเรียนจะนำไปช่วยเหลือ แบ่งปันให้กับผู้รอโอกาส ณ สถานที่ต่างๆ ที่โรงเรียนได้ช่วยเหลือเป็นประจำทุกปี
December 27, 2021

รายการพิเศษกิจกรรมวันคริสต์มาสและพิกุลโปรย 2564

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th