รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

March 11, 2021

กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ”เส้นทางข้าวโพด” : 10 มีนาคม 2564

วันนี้(10 มี.ค.2564) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ”เส้นทางข้าวโพด” ที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ของนักเรียนในเรื่องข้าวโพดอันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีประวัติยาวนานจากบันทึกที่ปรากฏของมองซิเออร์เดอลาลูแบร์ ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในเมืองไทยสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ หรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน
ภาพกิจกรรม
March 10, 2021

กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “เรื่องกล้วยๆ สารพัดประโยชน์” : 8 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ เรื่องกล้วยๆ สารพัดประโยชน์ ที่ได้เน้นให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของพืชในท้องถิ่นที่นำมาแปรรูปเป็นของกินและของใช้ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ภาพกิจกรรม
March 6, 2021

การอบรม “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” : 6 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ จัดการอบรม "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19" โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) ณ อาคาร Pax Christi โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี, โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์, โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และโรงเรียนจากมิสซังนครสวรรค์ ท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้และเคล็ดลับต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ประเมินจากการวิเคราะห์ SAR และการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit)
ภาพกิจกรรม
March 6, 2021

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : 5 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากเซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนมาให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และน้ำตาแห่งความซาบซึ้งทั้งครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นี้ ขอแม่พระอวยพระพรให้ลูกๆประสบความสำเร็จในการเรียนระดับที่สูงขึ้นไปและเป็นพลเมืองดีของสังคม
ภาพกิจกรรม
March 6, 2021

กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “แตงน่ารู้ หนูน่ารัก” : 5 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “แตงน่ารู้ หนูน่ารัก” ที่เพิ่มพูนความรู้ของพืชตระกูลแตงให้นักเรียนโดยบูรณาการร่วมกับ 8 กลุ่มสาระวิชา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกของนักเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาความรู้จากประสบการณ์จริง
ภาพกิจกรรม
March 6, 2021

แนะแนวการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี : 4 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ด้านการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เปิดแผนการเรียนทั้งสามแผน คือ 1.แผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ แบ่งเป็นสองสาขา ได้แก่ สาขาสายสุขภาพ และสายเทคโนโลยี 2.แผนศิลป์ภาษา และ 3.แผนสหศิลป์ ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณคณะเซอร์ และคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
หากโรงเรียนใดมีความสนใจให้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนของท่านทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถติดต่อมาได้ทางเพจโรงเรียน หรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-841-1405 ในวันเวลาราชการค่ะ
ภาพกิจกรรม
March 4, 2021

กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “เศรษฐกิจพอเพียง” : 4 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนได้เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่ใช่เป็นการทำเกษตรเท่านั้น แต่ความหมายที่แท้จริงคือความพอประมาณ มีเหตุมีผลที่จะคิดวิเคราะห์ทุกอย่างก่อนลงมือปฏิบัติ มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อ ไม่ให้กระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตมากเกินไป
ภาพกิจกรรม
March 4, 2021

กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “มหัศจรรย์พรรณกล้วย” : 3 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเรื่องมหัศจรรย์พรรณกล้วย ที่เน้นให้นักเรียนได้รู้ถึงคุณค่าของผลไม้ใกล้ตัวอย่างกล้วย ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
ภาพกิจกรรม
March 3, 2021

สะพานบุญ : 27 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเซอร์ บาดหลวงเรืองฤทธิ์ ครูพลมารี และตัวแทนนักเรียน นำสิ่งของที่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนนำมาบริจาคเนื่องในวันมาฆบูชา ไปส่งต่อให้กับผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ขอพระเจ้าโปรดอวยพรและตอบแทนผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th