สาระการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

July 30, 2021

มาร่วมอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง กับกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564

วีดีโอ

July 30, 2021

ภาพความน่ารักของน้องๆอนุบาล ที่ได้เรียนรู้ผ่านการช่วยผู้ปกครองทำงานบ้าน

ภาพกิจกรรม
July 26, 2021

การประชุมสภาการศึกษาคาทอลิก ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 มีการประชุมสภาการศึกษาคาทอลิก ปีการศึกษา 2564 หัวข้อ "Global Compact On Education" ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ทาง Zoom Meeting โดยมีคณะเซอร์ และคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน 7 ฝ่ายเข้าร่วมประชุม
ภาพกิจกรรม
July 25, 2021

คณะผู้บริหาร และ คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตและหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ทางคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคณะภคินึเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย ได้จัดอบรมคุณครูชาวไทยและเซอร์ที่สอนเรียนทุกคนทางออนไลน์ ในหัวข้อ "กระบวนการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตและหลักสูตรฐานสมรรถนะ" (Future Skills & Competency-Based Education) เพื่อหาวิธีพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในเครือฯ ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนในปัจจุบันและสะท้อนต่อไปในชีวิตของพวกเขาในอนาคต
ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ กราบขอบพระคุณเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล ที่ได้จัดอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ผศ. ดร. พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม วิทยากรที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ ได้ถ่ายทอดมุมมองและทิศทางการพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ของครูและนักเรียนให้สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตที่ต้องแข่งขันกับทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและกับหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์
ภาพกิจกรรม
July 25, 2021

การประชุมครูออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดการประชุมครูออนไลน์ เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียน ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารการศึกษาของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เพื่อทุกคนจะสามารถผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปได้ด้วยกัน
ภาพกิจกรรม
July 21, 2021

คลิปวีดีโอ 🙏 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 🙏 ช่วงโควิด-19 ปีการศึกษา 2564

วีดีโอ

# ฟังเทศนาโดยพระอธิการพงศกร เจ้าอาวาสวัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ
# ประกวดภาพระบายสี
# นักเรียนกล่าวถึงการทำบุญและทำความดี
July 14, 2021

การแสดงละครประวัติการทำงานแพร่ธรรมของนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล เสาหลักของพระศาสนจักร

วีดีโอ
July 14, 2021

รายการพิเศษวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564

วีดีโอ
July 14, 2021

รายการพิเศษกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2564

วีดีโอ

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th