รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

December 23, 2020

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสพระคริสตสมภพ : 22 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสพระคริสตสมภพ เพื่อขอพรจากองค์พระกุมารเยซูที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลางชาวเราในการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความรักความเมตตา ทำให้มนุษย์รู้จักเป็นผู้ให้และแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นตามแบบอย่างขององค์พระเยซู โดยรับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย และบาทหลวงมัทธิวอารี วรศิลป์เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพิกุลโปรย 2563 เพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ให้และแสดงความรักต่อเพื่อผู้อื่นด้วยการแบ่งปัน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและรอโอกาส บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบพระคุณคณะเซอร์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จไปด้วยดี ขอพระกุมารเยซูอวยพรทุกท่านให้มีความสุข ทั้งกายและใจตลอดปีและตลอดไป
ภาพกิจกรรม
December 5, 2020

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนให้มีความกตัญญูรู้คุณ สำนึกรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยในพิธีได้มีการนั่งสมาธิแผ่เมตตา การกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ และร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ
โดยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์มุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาศาสตร์พระราชา การทำจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล และการจัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยให้อยู่อย่างพอเพียงและร่มเย็นเป็นสุขสืบไป
ภาพกิจกรรม
November 30, 2020

การประชุมผู้ปกครองแผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 : 28 พฤศจิกายน 2563

แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติเซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลาเป็นประธานในการประชุม ซึ่งเนื้อหาการประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางในการดูแลนักเรียน และการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์ และพัฒนาการด้านสังคม
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ปกครองที่มาร่วมการประชุม จากการได้รับฟังความรู้สึกผู้แทนนักเรียนชั้นปฐมวัยในการเรียนที่โรงเรียน อีกทั้งยังมีจุดคัดกรองและจุดลงทะเบียนตัวน้อยคอยต้อนรับผู้ปกครองอีกด้วย หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นเพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้พร้อมที่จะเจริญเติบโตและแข็งแรงต่อไป ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูแลบุตรหลานของท่านมา ณ ที่นี้
ภาพกิจกรรม
November 30, 2020

การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 : 28 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้จัดการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน และหลักสูตรที่จะทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมากในการเข้าร่วมประชุม
หลังจากเสร็จสิ้นผู้ปกครองได้เข้าพบครูประจำชั้นเพื่อพบปะพูดคุยในการร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา
ภาพกิจกรรม
November 27, 2020

วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 : 26 พฤศจิกายน 2563

วันนี้ เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยบรรยากาศเช้านี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นของนักเรียนทุกระดับชั้น หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนในการประพฤติตนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้" จากนั้นเซอร์โยเซฟีนาได้ให้โอวาทกับนักเรียนใหม่ที่ได้เข้ามาศึกษาในภาคเรียนที่ 2 นี้ ส่วนบรรยากาศการเรียนการสอนเรียนวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มของครูและนักเรียนทุกคน ... ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ไว้วางใจทางโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่าน ให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมค่ะ
ภาพกิจกรรม
November 26, 2020

คณะครูอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและการเขียนโครงการยุคใหม่ “แบบมุ่งผลลัพธ์” (Result Based Management : RBM) : 23-25 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและการเขียนโครงการยุคใหม่ "แบบมุ่งผลลัพธ์" (Result Based Management:RBM)โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรถพล จันทร์ชีวะ และคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งเนื้อหาการจัดการอบรมจะมุ่งเน้นไปที่การร่วมกันหาแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนโดยเริ่มจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและดำเนินการต่อในรูปแบบโครงการและงานในแต่ละฝ่าย เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีมาตรฐานและมีความพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อสังคมในอนาคตต่อไป
ภาพกิจกรรม
November 5, 2020

คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรียน” : 31 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน Routine to Research” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และคณะ ณ อาคารอเนกประสงค์ PAX Christi บรรยากาศการอบรมเข้มข้นและสนุกตลอดการอบรม โดยทีมคณะวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆ ผ่านกระบวนการ Active Learning
ภาพกิจกรรม
November 1, 2020

กิจกรรมลอยกระทง : 30 ตุลาคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ PAX CHRISTI โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จิตตาธิการโรงเรียนมาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ กิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม จากนั้นเป็นการแสดงตำนานการประดิษฐ์กระทงที่ทำให้นักเรียนได้ทราบถึงความเป็นมาของกระทงและพิธีการลอยกระทง อีกทั้งยังสร้างความตระหนักแก่นักเรียนในการรู้จักคุณค่าของน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิตในทุกๆด้าน ทำให้รู้จักการประหยัดน้ำ และรักษาความสะอาดแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนตลอดไป
ภาพกิจกรรม
November 1, 2020

กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : 28-29 ตุลาคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต การคิดวางแผนอย่างรอบคอบ โดยมีการทำกิจกรรมเข้าฐานฝึกทักษะ การประกอบอาหารรับประทานด้วยตนเอง การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือจากไม้และเชือก เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุขของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม | คลิปวีดีโอ

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th