คติพจน์

“ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน”

           การศึกษาคือชีวิตที่เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที่เป็นอมตะ และชี้นำแนวทางการดำรงชีวิตที่มีวินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งวิทยาการ ที่ทันสมัย เพื่อประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธำรงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

           ศึกษาดี     หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาทักษะต่างๆ ตามศักยภาพของตน และความแตกฉานทางภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบันส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆและให้การศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

           มีวินัย      หมายถึง การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อื่น เคารพผู้อาวุโสกว่า ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีความเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาในชีวิต ด้วยสันติวิธีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

           ใจเมตตา   หมายถึง มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

           ใฝ่หาคุณธรรม   หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่นสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติการมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

           เลิศล้ำการงาน   หมายถึง การมีจิตใจรักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพมีความขยันอดทนในการทำงาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน และยอมรับในคุณค่างานของผู้อื่น สามารถใช้ศักยภาพของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ