เครื่องหมายของโรงเรียน

โรงเรียนมีเครื่องหมายที่สำคัญ 3 รูปลักษณ์ ดังนี้

1. ตราของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

           เนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เป็นโรงเรียนในเครือของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ตราของคณะจึงได้จารึกไว้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและจดจำไว้ในดวงใจของเยาวชนตั้งแต่แรกเริ่มมาจนทุกวันนี้

ความหมายของตรามีดังนี้

           ความหมายของโล่ รวงข้าวตั้งตรงสูงเท่ากัน 4 รวง บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ ความราบเรียบ และความเท่าเทียมกันในหมู่คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 4 คนแรก

           รวงข้าวเขียวสด คือการเริ่มต้นของพวกเธอ แม้จะเยาว์วัย แต่ก็อาจหาญรับงานหนักเกินกำลัง เพื่อเป็นการพลีชีพประดุจเมล็ดพืชเล็กๆ ที่ตกลงสู่พื้นดิน

           พื้นที่สีทอง หมายถึงความสว่างที่เจิดจ้าหลังวันแห่งความมืดมนแห่งท้องทุ่งที่ราบโบส

           สีฟ้า เป็นสีของพระมารดาที่คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เธอพิสูจน์ความรักนี้ด้วยการสวดสายประคำ และเลียนแบบพระมารดา

           เดอ ชาร์ตร เป็นชื่อที่สองบอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์รวมเอกภาพของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ตั้งอยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร

           สีแดง สีแห่งความรัก สีเลือด เลือดแห่งความตายและความกล้าหาญของนักบุญเปาโล มรณสักขี องค์อุปถัมภ์ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา ชูรับความมีชัย

บทจดหมายที่เปิดอยู่มีคำจารึกว่า “จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะ “ผู้รับใช้” ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในการนำมนุษย์ให้รอด เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้า

 

2. สัญลักษณ์ของโรงเรียน

           ประกอบด้วยวงกลม 2 วง ตรงกลางมีโล่ ป้องกันศาสตราวุธ ภายในโล่แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร อ.ส.ล. อยู่หน้าเส้นตรง ตั้งตรงกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสี่เล่มซ้อน มีเส้นนอนเป็นฐาน มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนซ้าย ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างขวา มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย

           ความหมายของวงกลม คือ ความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ ขณะเดียวกันก็หมายถึงการรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครู และการแสวงหาความรู้ ความเจริญของนักเรียน

           โล่ แสดงความนัยของคุณธรรมว่า ความปกป้องภัย

           ดาบคม คือปัญญา ด้ามคือสติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และป้องกันตนเอง จึงต้องใช้ด้วยความสุขุม คัมภีรภาพ และอย่างองอาจ กล้าหาญ

           ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช คือส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตในสันติสุขและเพื่อสันติสุข

 

3. สัญลักษณ์ดอกลิลลี่ (FLEUR DE LIS)

           คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้เลือกดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์ของตราประจำโรงเรียน เพราะดอกลิลลี่มีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และเที่ยงตรง

           ดอกลิลลี่ ผุดขึ้นมาจากดินชูก้านตรงสู่ความไพศาลและความสว่าง ความงดงามของดอกลิลลี่ สีขาวเป็นที่ชื่นชมเปรียบได้กับปรัชญาชีวิตว่าเจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนเองด้วยความตรงสองประการ คือ ซื่อตรง เที่ยงตรง มีความถ่อมตน สุภาพ และหนักแน่นอยู่เป็นนิตย์ ดุจดังแผ่นพื้นพสุธา มีความบริสุทธิ์เป็นความงามประจำตน และเป็นแบบฉบับ แม้ต้นกำเนิดจะอยู่ในที่อับ ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่าง ให้เป็นแบบฉบับที่ดีงามเป็นประจักษ์

 

4. สีของโรงเรียน

           สัญลักษณ์สีประจำโรงเรียน คือ แดง ขาว ประกอบขึ้นเป็นความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนบริสุทธิ์อยู่ภายใน

           สีแดง เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และเสียสละเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความถูกต้อง ยุติธรรม ไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตรายทั้งปวง แม้จะเสียสละเลือดเพื่อให้คุณธรรมความดีคงอยู่ ก็จะยอมรักษาเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใด

           สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรมไม่ยอมให้สิ่งอื่นใดเข้ามาเจือปน เป็นความบริสุทธิ์พร้อมที่จะพัฒนาตนขึ้นสู่ความดีเรื่อยไปอย่างไม่หยุดยั้ง

           ผู้อยู่ใต้ร่มธงแดง–ขาว ย่อมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละ ให้ความรัก ความภักดี การยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน