เพลงประจำโรงเรียน

1. มาร์ชอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์     

2. ศรัทธา อุดมการณ์     

3. Saint Paul Hymn