นโยบาย

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนรักความจริง ความดีและความงาม รู้จักรักและรับใช้ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ จึงมีการดำเนินการ ดังนี้

  1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นในศาสนา คุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นให้เป็นผู้รักความจริง ความดี และความงาม รู้จักรักและรับใช้
  2. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. จัดให้มีการตรวจประกันคุณภาพภายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการของโรงเรียน โดยดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ