การนำนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา

  1. 1. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ
  2. 2. ปลูกฝังเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตาม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
  3. 3. ส่งเสริมเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  4. 4. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  5. 5. มุ่งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  6. 6. พัฒนาหลักสูตรและกระบวน การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
  7. 7. ส่งเสริมครู บุคลากร ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ