ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ป ร ะ ก า ศ จำ ห น่ า ย ห นั ง สื อ เ รี ย น
ทางโรงเรียนเปิดจำหน่ายหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2562 หยุดวันอาทิตย์
ตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรม

March 1, 2019

พิธีปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561 : 28 กุมภาพันธ์ 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2
February 22, 2019

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง วันมาฆบูชา :18 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม
February 16, 2019

ภาพกิจกรรม English Camp : 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม
February 13, 2019

ภาพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานจิตสาธารณะพัฒนาค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก : 28-30 มกราคม 2561

ภาพกิจกรรม
February 11, 2019

ภาพวงโยธวาทิต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมงานประจำปี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ลำนารายณ์ : 14 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพกิจกรรม
February 4, 2019

ภาพกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลโอกาสวันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ หัวข้อ “สันติภาพ ความขัดแย้ง ความรุนแรง การค้ามนุษย์” : 1 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม
January 25, 2019

ภาพกิจกรรมวันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ และวันกระแสเรียก : 25 มกราคม 2562

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3

January 24, 2019

ภาพการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้ร่วมงานคาทอลิก : 16 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน