ประชาสัมพันธ์

August 26, 2021

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “ความรู้เรื่องสายพันธุ์โควิด”

August 26, 2021

ขอเชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถามกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง สุขภาพกับอาหารต้านโควิด

August 21, 2021

เกียรติบัตรการทดลองวิทยาศาสตร์ ม.1-3

August 21, 2021

เกียรติบัตรการทดลองวิทยาศาสตร์ ป.4-6

August 21, 2021

เกียรติบัตรการทดลองวิทยาศาสตร์ ป.1-3

August 18, 2021

🔧การแข่งขันทักษะประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ 🔨 ปีการศึกษา 2564 ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้ารวมการแข่งขันได้ที่ GOOGLE CLASSROOM ของครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ
# ส่งผลงานการประดิษฐ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
# ประกาศผลในวันที่ 30 กันยายน 2564
August 18, 2021

🍎กิจกรรมแข่งขันทักษะอาชีพ🍎 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2564

1. กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

2. กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

3. กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
3.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

4. กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
5. กิจกรรมการจัดสวนถาด
5.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
5.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
5.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

# นักเรียนที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ Google Classroom ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
# รับสมัครวันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2564
# ส่งผลงานการแข่งขัน 1-15 กันยายน 2564
August 18, 2021

💻กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์💻 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2564

# ระดับประถมศึกษาตอนต้น
💻การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

# ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
💻การแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
💻การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
💻การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

# ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
💻การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
💻การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

# ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
💻การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์
💻การแข่งขัน Motion Infographic
💻การแข่งขัน Webpage ประะเภท Test Editor
💻การแข่งขัน Webpage ประะเภท Web Editor
💻การแข่งขันการสร้าง Web Application
💻การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
💻การแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

# นักเรียนที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ Google Classroom ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
# https://bit.ly/2VLj3oy
# รับสมัครวันที่ 15-31 สิงหาคม 2564
# ส่งผลงานการแข่งขัน 1-13 กันยายน 2564
August 18, 2021

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 🎉การแข่งขันทักษะอาชีพ 🎉 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ⛺ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ป.4-ม.6)
🍝 กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริกผักสด เครื่องเคียง (ป.4-ม.6)
🎃 กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ (ป.4-ม.6)
🌏 กิจกรมการแข่งขันกิจกรรมการจัดสวนถาด (ป.4-ม.6)
🌻 กิจกรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (ม.1-ม.6)

# ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ google classroom ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
# รับสมัครระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2564
# ส่งผลงานการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564

ภาพกิจกรรม

September 18, 2021

การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “กระบวนการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตและหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ หัวข้อ "กระบวนการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตและหลักสูตรฐานสมรรถนะ" (Future Skill & Competency-Based Education) โดย ผศ. ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม (เกตุ) และคณะ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
September 17, 2021

กิจกรรม Morning Act เรื่อง “5 Things to know before receiving Covid19 vaccine”

September 13, 2021

กิจกรรม Morning Act หัวข้อ Why English is important?

September 8, 2021

🎂 ฉลองแม่พระบังเกิด 🎂 8 กันยายน 2564

คุณพ่อ คณะเซอร์ และคณะครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมใจกันสวดสวยประคำเนื่องในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
September 8, 2021

กิจกรรมนิทรรศการสัญจรออนไลน์ : 7 กันยายน 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการสัญจรออนไลน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในการแบ่งปันความรู้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นให้นักเรียนได้รู้ถึงการทำการเกษตร การสอนเทคนิคการขยายพันธ์ุพืชแบบควบแน่นเพื่อให้นักเรียนสามารถนำมาใช้ในอนาคต
September 6, 2021

การคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง : 6 กันยายน 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดการคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 2,000บาท และส่งมอบนมโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่เดินทางมาติดต่อ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ท่านผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากทางเพจ และทางระบบไลน์เชคเกอร์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อครูประจำชั้น หรือ โทร.081-841-1405 ในวันและเวลาทำการค่ะ #โรงเรียนวิถีใหม่ห่างไกลไม่ห่างกัน
September 6, 2021

กิจกรรม Morning Act หัวข้อ Occupations

September 4, 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณออนไลน์ โอกาสครบ 100 ปี การก่อตั้งคณะพลมารีย์

คณะพลมารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณออนไลน์ โอกาสครบ 100 ปี การก่อตั้งคณะพลมารีย์ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
#ก้าวสู่..หนึ่งศตวรรษ กิจกรรมแห่งความรักและศรัทธาในพระมารดามารีย์
#เปรสิเดียมราชินีเสด็จขึ้นสวรรค์
#เปรสิเดียมมารดาน่ารักยิ่ง
#เปรสิเดียมดาวประจำรุ่ง
August 30, 2021

เซอร์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “แนวโน้มการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” โดย ดร.กนก จันทรา เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th