ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ป ร ะ ก า ศ จำ ห น่ า ย ห นั ง สื อ เ รี ย น
ทางโรงเรียนเปิดจำหน่ายหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2562 หยุดวันอาทิตย์
ตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรม

August 21, 2017

ภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.3 : 21 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 21, 2017

ภาพกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.3 : 21 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 18, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 : 16-18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 18, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 : 16-18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 18, 2017

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ : 18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 18, 2017

ภาพการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 : 16-18 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม
August 15, 2017

ภาพกิจกรรมวันอัสสัมชัญ : 15 สิงหาคม 2560

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3 | กล้อง 4
August 11, 2017

ภาพกิจกรรมวันแม่ : 11 สิงหาคม 2560

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3 | กล้อง 4

แผนที่โรงเรียน