รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

June 30, 2021

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล และอ่านพระคัมภีร์ “กิจการอัครสาวก”

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล และอ่านพระคัมภีร์ "กิจการอัครสาวก"
** หากผ่านเกณฑ์การประเมิน จะมีเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมล พร้อมลิงก์แบบทดสอบชุดต่อไป นักเรียนสามารถสะสมเกียรติบัตรเพื่อรับรางวัลจากทางโรงเรียน **
** เชิญร่วมกันศึกษา และทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2JT0qFT ***
** เมื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรแล้ว กรุณาส่งให้คุณครูประจำชั้นเพื่อเป็นคะแนนเก็บวิชาคริสต์ศาสตร์ **
โปสเตอร์กิจกรรม
June 30, 2021

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
June 30, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับคะแนนสูงสุด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

June 30, 2021

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ปีการศึกษา 2563 ทั้งด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ
ผลการทดสอบ
June 30, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS รอบ 2 และ 3

June 30, 2021

แนะนำครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

วีดีโอ
April 30, 2021

มาตรฐานสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ผ่านมาตรฐานสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
ใบประกาศสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย

ภาพกิจกรรม

April 8, 2022

💧 กิ จ ก ร ร ม วั น ส ง ก ร า น ต์ 💧

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้มีวจนพิธีกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ อันเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพันในครอบครัว และเพื่อเตือนใจนักเรียนว่า น้ำเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งเพื่อรับใช้ชีวิตมนุษย์ เราทุกคนจึงควรเป็นสายน้ำที่ดีสำหรับผู้อื่นตลอดไป
March 25, 2022

💥💥💥💥💥💥กิจกรรมบูมพี่ ม.6💥💥💥💥💥💥 : วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

March 25, 2022

🙏 พิธีกตัญญูตาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 🙏พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ 4 ท่าน : วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

1. คุณครูเสรี เซซ่ง
2. คุณครูบรรจง เนินอุไร
3. คุณครูทวีศักดิ์ ตั้งจรูญ
4. คุณครูภิญญา ชิตะรัตนอุดม
March 25, 2022

🎓 พิธีมอบ Diploma นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 🎓พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 : วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

>> อัลบัมภาพกิจกรรม <<
ขอขอบคุณ ผ้าคลุมเก้าอี้จากบุญสุพรรณ์ โต๊ะจีน
March 22, 2022

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดการเรียนภาคฤดูร้อน 2565

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้จัดเปิดการเรียนภาคฤดูร้อน ภายใต้มาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเช้าเซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนเก่าและใหม่ ทางด้านฝั่งของน้องอนุบาลคุณครูได้ร่วมใจกันจัดบรรยากาศอาคารเรียนเพื่อต้อนรับเด็กๆที่มาเรียนรู้ภาคฤดูร้อนได้ตื่นเต้นและสนุกสนาน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ไว้วางใจให้ได้ดูแลบุตรหลานของท่านตลอดมา
March 19, 2022

👪 กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้ร่วมงาน 👪 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เรื่อง “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 👪

March 18, 2022

🙏 วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญโยเซฟ และฉลองศาสนนาม เซอร์โยเซฟินา ทิพย์วรรณ คำเหลา 🙏

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. คุณพ่อดอมินิกโก สินธิ์ หนุนทรัพย์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญโยเซฟ และฉลองศาสนนาม เซอร์โยเซฟินา ทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารแผนกปฐมวัย
March 18, 2022

นักเรียนอายุ 5 – 11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีส้ม

เมื่อเวลา 8.00 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ได้มีนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อายุ 5 - 11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรฝาสีส้ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากโรคโควิด19 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแแพทย์ทุกท่านจากโรงพยาบาลชัยบาดาลที่ได้ให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ โดยในการนัดฉีดเข็มที่2 จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเพจต่อไป
February 26, 2022

กิจกรรม English Camp ชั้น ม.1-3

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th