รับสมัครครู

ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


รร พระราชทาน2565ปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์” ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

ในระบบ E-SAR ตามกำหนดสมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์

ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-792-052 หรือ 081-841-1405

สาระการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบประมวลความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนกวิทย์-คณิต
สอบวันที่ 27-29 กันยายน 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

July 20, 2020

ขอบพระคุณ สิบเอกมนตรี พ่วงวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม
July 10, 2020

ภาพผู้แทนครูและนักเรียนทำบุญวัดห้วยดีเลิศ และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ คนพิการ บ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี โอกาสวันเข้าพรรษา : 10 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม
July 10, 2020

ภาพการแถลงนโยบายพรรค ก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 25563 : 10 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม
July 7, 2020

เปิดเรียนวันแรกของกลุ่ม 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 : 6 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม
July 7, 2020

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาพระคัมภีร์ (Bible Contest) ณ บ้านเณรจอห์นปอล นครสวรรค์ : วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม
July 2, 2020

เปิดเรียนวันแรก (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 : 1 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรม
July 2, 2020

วจนพิธีกรรม เปิดปีการศึกษา 2563 และพิธีต้อนรับเซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา และเซอร์มารีเปียร์ ปั้นเอี่ยม : 1 กรกฎาคม 2563

กล้อง 1 | กล้อง 2 | กล้อง 3
July 2, 2020

เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล (อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร) ได้มาแต่งตั้งเซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ให้ดำรงตำแหน่งอธิการิณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ และมอบหมายให้เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ : 30 มิถุนายน 2563

ภาพกิจกรรม
June 15, 2020

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสมคิด สังวรณ์ และ นางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้มาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เพื่อตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกอนุบาล


แผนที่โรงเรียน

ที่อยู่

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
    98 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • 036-792-052 , 081-841-1405

  • asl2_school@hotmail.com

  • asl.ac.th