ภาพการประเมินชมรม ภาคเรียนที่ 2/2561 : 28 กุมภาพันธ์ 2562