ภาพพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา : 1 มีนาคม 2562