กิจกรรมนิทรรศการสัญจรออนไลน์ : 7 กันยายน 2564
September 8, 2021
กิจกรรม Morning Act หัวข้อ Why English is important?
September 13, 2021


คุณพ่อ คณะเซอร์ และคณะครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ร่วมใจกันสวดสวยประคำเนื่องในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด