ภาพพิธีขอขมาโทษ ขอบคุณ ขอพร ของนักเรียน ม.6 : 22 มีนาคม 2562