ภาพครูพลมารีคาทอลิกร่วมพิธีอาชีแอสที่อาสนวิหารนักบุญอันนา จ.นครสวรรค์ : 23 มีนาคม 2562