ภาพกิจกรรมผู้ร่วมงานพักผ่อนประจำปี : 23-24 ตุลาคม 2560