ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
June 23, 2020
เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล (อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร) ได้มาแต่งตั้งเซอร์โยเซฟินา ทิพย์วรรณ คำเหลา ให้ดำรงตำแหน่งอธิการิณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ และมอบหมายให้เซอร์โยเซฟินา ทิพย์วรรณ คำเหลา เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ : 30 มิถุนายน 2563
July 2, 2020
แสดงทั้งหมด

มาตรการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)