ค่ายคุณธรรม “การใช้สื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : 16 กันยายน 2565
September 22, 2022
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักของครู ครั้งที่2” โดยคุณพ่อฟาเบียน บัวทอง บุญทอด และดร.ธนกิจ ไชยมาดี ณ หอประชุม อาคารเรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ.2565⚜️💯❤️
September 26, 2022


🙏โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ขอกราบขอบพระคุณ🙏
👉🏻สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ E -SAR ตามกำหนดเวลา
🎉🎉สมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา”🎉🎉