ภาพกิจกรรมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล : 29 มิถุนายน 2561