ภาพวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2561 : 18 พฤษภาคม 2561