ภาพกิจกรรมค่ายบูรณาการแบ่งแบ่งปันความรู้สู่ลูกรัก ป.4-5 : 31 สิงหาคม 2561