วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสมคิด สังวรณ์ และ นางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้มาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เพื่อตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้
June 15, 2020
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
June 23, 2020
แสดงทั้งหมด

พิธีส่งเซอร์ลูเซีย-อานน์ กิจเจริญ ไปประจำที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม : 17 มิถุนายน 2563