กิจกรรม Morning Act เรื่อง “5 Things to know before receiving Covid19 vaccine”
September 17, 2021
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม One Teacher One Innovation
September 19, 2021


คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “กระบวนการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตและหลักสูตรฐานสมรรถนะ” (Future Skill & Competency-Based Education) โดย ผศ. ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม (เกตุ) และคณะ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.