ภาพกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.3 : 7 กุมภาพันธ์ 2563
February 18, 2020
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสมคิด สังวรณ์ และ นางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้มาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เพื่อตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้
June 15, 2020
แสดงทั้งหมด

ภาพกิจกรรม English Camp : 13-14 กุมภาพันธ์ 2563