ภาพกิจกรรม English Camp : 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
February 18, 2020
พิธีส่งเซอร์ลูเซีย-อานน์ กิจเจริญ ไปประจำที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม : 17 มิถุนายน 2563
June 18, 2020
แสดงทั้งหมด

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสมคิด สังวรณ์ และ นางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้มาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เพื่อตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้